Kódex cti Etický kódex, ktorý je nutné dodržiavať pri vyšetrení detektorom lži

1. Polygrafológ si je vedomý svojej zodpovednosti voči osobe, ktorá dala svoj dobrovoľný súhlas k vyšetreniu za pomoci detektora lži – polygrafu, bez ohľadu na okolnosti, ktoré spôsobili potrebu takého postupu, a zaväzuje sa k tomu, že bude čestný a objektívny vo vzťahu k vyšetrovanému, bez ohľadu na jeho sociálne a ekonomické postavenie, politické a náboženské názory a presvedčenie, rasovej alebo etnickej príslušnosti či fyzických daností.

 

2. Polygrafológ uznáva nemožnosť vyšetrenia na polygrafe proti vôli človeka. Polygrafológ nezačne vykonávať vyšetrenie, bez uistenia sa, že vyšetrovaný dal dobrovoľný písomný súhlas s týmto postupom bez donútenia inou osobou.

 

3. Polygrafológ musí plniť svoje povinnosti s pocitom dôstojnosti, sebaúcty a nezávislosti: jeho závery o výsledkoch vyšetrenia za pomoci polygrafu musia byť bez finančného, politického, služobného či iného nátlaku zo strany osôb súkromného alebo subjektov verejného práva.

 

4. Polygrafológ je povinný používať pri vyšetrení na polygrafe zdraviu neškodiacu kontrolu najmenej troch fyziologických procesov – dýchania, kardiovaskulárneho systému a galvanickej reakcie kože. To nevylučuje možnosť kontroly ďalších fyziologických procesov a ich zodpovedajúcemu zaznamenaniu.

 

5. Polygrafológ by nemal pri vyšetrení za pomoci polygrafu používať otázky týkajúce sa náboženskej viery, politických a rasových názorov, s výnimkou prípadov týkajúcich sa zvláštnych vyšetrovaní, vykonávaných na pokyn a v záujme orgánov činných pri ochrane práva a zákonov.

 

6. Polygrafológ pri vyšetrení pomocou polygrafu by nemal používať otázky, ktorých cieľom je získať od respondenta informácie predstavujúce štátne alebo vojenské tajomstvá alebo informácie týkajúce sa činnosti policajných, vojenských alebo spravodajských služieb.

 

7. Polygrafológ by nemal vykonávať vyšetrenie na polygrafe človeka, ktorý, podľa jeho názoru, nie je schopný vyšetrenia pre jeho zjavne neuspokojivý fyzický alebo psychický stav.

 

8. Polygrafológ je oprávnený vyvodiť záver o výsledkoch vyšetrenia na polygrafe, len ak položí každú otázku vyšetrovanému najmenej 3 krát v priebehu testu.

 

9. Polygrafológ nesmie, ak nie je profesionálnym špecialistom, vyjadriť v svojej písomnej správe závery lekárskeho, právneho, psychiatrického alebo iného charakteru, vyžadujúce znalosti odborníka v inej oblasti. Keď je to potrebné, polygrafológ má právo opísať správanie a vzhľad vyšetrovaného, pokiaľ sa tento opis týka vyšetrenia, ale mal by sa zdržať stanoveniu akejkoľvek diagnózy.

 

10. Polygrafológ musí dať vyšetrovanému možnosť vysvetliť reakcie na relevantné otázky zaznamenané prístrojom, ak je to možné znovu ich preveriť a brať do úvahy tieto vysvetlenia pri príprave písomného stanoviska k výsledkom vyšetrenia na polygrafe.

 

11. Polygrafológ nie je oprávnený poskytovať informácie o spôsoboch možných protiopatrení.